📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] 64 QUẺ DỊCH (Tham khảo) - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


 1.   |||||| Thuần Càn (乾 qián)
 2.   :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)
 3.   |:::|: Thủy Lôi Truân (屯 chún)
 4.   :|:::| Sơn Thủy Mông (蒙 méng)
 5.   |||:|: Thủy Thiên Nhu (需 )
 6.   :|:||| Thiên Thủy Tụng (訟 sòng)
 7.   :|:::: Địa Thủy Sư (師 shī)
 8.   ::::|: Thủy Địa Tỷ (比 )
 9.   |||:|| Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)
 10.   ||:||| Thiên Trạch Lý (履 )
 11.   |||::: Địa Thiên Thái (泰 tài)
 12.   :::||| Thiên Địa Bĩ (否 )
 13.   |:|||| Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)
 14.   ||||:| Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)
 15.   ::|::: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)
 16.   :::|:: Lôi Địa Dự (豫 )
 17.   |::||: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)
 18.   :||::| Sơn Phong Cổ (蠱 )
 19.   ||:::: Địa Trạch Lâm (臨 lín)
 20.   ::::|| Phong Địa Quan (觀 guān)
 21.   |::|:| Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)
 22.   |:|::| Sơn Hỏa Bí (賁 )
 23.   :::::| Sơn Địa Bác (剝 )
 24.   |::::: Địa Lôi Phục (復 )
 25.   |::||| Thiên Lôi Vô Vọng (無妄 wú wàng)
 26.   |||::| Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù)
 27.   |::::| Sơn Lôi Di (頤 )
 28.   :||||: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)
 29.   :|::|: Thuần Khảm (坎 kǎn)
 30.   |:||:| Thuần Ly (離 )
 31.   ::|||: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)
 32.   :|||:: Lôi Phong Hằng (恆 héng)
 33.   ::|||| Thiên Sơn Độn (遯 dùn)
 34.   ||||:: Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)
 35.   :::|:| Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)
 36.   |:|::: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)
 37.   |:|:|| Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)
 38.   ||:|:| Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
 39.   ::|:|: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)
 40.   :|:|:: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
 41.   ||:::| Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)
 42.   |:::|| Phong Lôi Ích (益 )
 43.   |||||: Trạch Thiên Quải (夬 guài)
 44.   :||||| Thiên Phong Cấu (姤 gòu)
 45.   :::||: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)
 46.   :||::: Địa Phong Thăng (升 shēng)
 47.   :|:||: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)
 48.   :||:|: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)
 49.   |:|||: Trạch Hỏa Cách (革 )
 50.   :|||:| Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)
 51.   |::|:: Thuần Chấn (震 zhèn)
 52.   ::|::| Thuần Cấn (艮 gèn)
 53.   ::|:|| Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)
 54.   ||:|:: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)
 55.   |:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)
 56.   ::||:| Hỏa Sơn Lữ (旅 )
 57.   :||:|| Thuần Tốn (巽 xùn)
 58.   ||:||: Thuần Đoài (兌 duì)
 59.   :|::|| Phong Thủy Hoán (渙 huàn)
 60.   ||::|: Thủy Trạch Tiết (節 jié)
 61.   ||::|| Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)
 62.   ::||:: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)
 63.   |:|:|: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)
 64.   :|:|:| Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét