📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Giảng giải ý nghĩa 64 quẻ Kinh Dịch DỊCH KINH ĐẠI TOÀN

KINH DỊCH

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ & Huyền Linh Yến Lê ▼ Nhấn vào từng tên quẻ để xem giảng giải 

1
Image
Bát Thuần Kiền
2
Image
Bát Thuần Khôn
3
Image
Thủy Lôi Truân
4
Image
Sơn Thủy Mông
5
Image
Thủy Thiên Nhu
6
Image
Thiên Thủy Tụng
7
Image
Địa Thủy Sư
8
Image
Thủy Địa Tỷ
9
Image
Phong Thiên Tiểu Súc
10
Image
Thiên Trạch Lý
11
Image
Địa Thiên Thái
12
Image
Thiên Địa Bĩ
13
Image
Thiên Hỏa Đồng Nhân
14
Image
Hỏa Thiên Đại Hữu
15
Image
Địa Sơn Khiêm
16
Image
Lôi Địa Dự
17
Image
Trạch Lôi Tùy
18
Image
Sơn Phong Cổ
19
Image
Địa Trạch Lâm
20
Image
Phong Địa Quán
21
Image
Hỏa Lôi Phệ Hạp
22
Image
Sơn Hỏa Bí
23
Image
Sơn Địa Bác
24
Image
Địa Lôi Phục
25
Image
Thiên Lôi Vô Vọng
26
Image
Sơn Thiên Đại Súc
27
Image
Sơn Lôi Di
28
Image
Trạch Phong Đại Quá
29
Image
Khảm Vi Thủy
30
Image
Ly Vi Hỏa
31
Image
Trạch Sơn Hàm
32
Image
Lôi Phong Hằng
33
Image
Thiên Sơn Độn
34
Image
Lôi Thiên Đại Tráng
35
Image
Hỏa Địa Tấn
36
Image
Địa Hỏa Minh Di
37
Image
Phong Hỏa Gia Nhân
38
Image
Hỏa Trạch Khuê
39
Image
Thủy Sơn Kiển
40
Image
Lôi Thủy Giải
41
Image
Sơn Trạch Tổn
42
Image
Phong Lôi Ích
43
Image
Trạch Thiên Quải
44
Image
Thiên Phong Cấu
45
Image
Trạch Địa Tụy
46
Image
Địa Phong thăng
47
Image
Trạch Thủy Khốn
48
Image
Thủy Phong Tỉnh
49
Image
Trạch Hỏa Cách
50
Image
Hỏa Phong Đỉnh
51
Image
Chấn Vi Lôi
52
Image
Cấn Vi Sơn
53
Image
Phong Sơn Tiệm
54
Image
Lôi Trạch Quy Muội
55
Image
Lôi Hỏa Phong
56
Image
Hỏa Sơn Lữ
57
Image
Tốn Vi Phong
58
Image
Đoài Vi Trạch
59
Image
Phong Thủy Hoán
60
Image
Thủy Trạch Tiết
61
Image
Phong Trạch Trung Phu
62
Image
Lôi Sơn Tiểu Quá
63
Image
Thủy Hỏa Ký Tế
64
Image
Hỏa Thủy Vị Tế
Thượng Kinh: quẻ 130 ; Hạ Kinh: quẻ 3164

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét