📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Doãn chân nhân - Liêu Dương điện vấn đáp - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍBản lưu truyền ở Thanh Dương Cung

Kim Cái sơn nhân Mẫn Nhất Đắc khảo đính

Đệ nhất thiên

(là Thăng tọa thiên)

Lúc ấy, Doãn chân nhân ở Bạch Vân Đường, tại Thanh Thành Sơn nơi Tây Thục, chư đệ tử trai giới xong, bèn đứng ở tòa nhà giữa phía đông điện Liêu Dương, nghênh thỉnh chân nhân đăng tọa. Chân nhân vừa tới, chư sinh ba lần tham bái xong, rồi theo thứ tự mà đứng. Chân nhân vì chư sinh giảng thuyết Hoàng Cực khai thiên hạp tích huyền cơ, thanh tịnh giải thoát, Bất Nhị Pháp Môn. Trong hàng có một đệ tử, tên là Huyền Chân, rời hàng bước ra, đến trước chỗ chân nhân ngồi, cúi đầu bái lạy và hỏi. Hỏi rằng: - Xin hỏi chân nhân về cái lí sinh tử Âm Dương? Chân nhân đáp rằng: - Đại chúng thích sinh mà ghét tử, mà chẳng biết sinh từ đâu tới, tử từ đâu đi. Lúc sống uổng công, thiên mưu bách kế, bôn ba cả đời. Cho đến lúc chết, như rùa sống thoát vỏ, ba ba sống rơi vào nước sôi, Địa Thủy Hỏa Phong phân tán riêng rẽ. Thần đã rời hình, thì chỉ nhìn thế giới, thấy một màu đen tối. Đông tây chẳng biết, thượng hạ không hay, Luân Hồi Lục Đạo, tùy theo nghiệp mà đầu thai. Chỉ thấy nơi hữu duyên như lửa, thấy quang minh sắc, phát thành mầm yêu, nạp tưởng thành thai. Mười tháng đầy đủ, kêu lên một tiếng, Thiên Mệnh Chân Nguyên rót vào Tổ Khiếu, thuộc về quẻ Khôn. - Từ 1 tuổi đến 3 tuổi, thuộc về quẻ Phục; đến 5 tuổi, thuộc về quẻ Lâm; đến 8 tuổi, ứng vào quẻ Thái; đến 10 tuổi, ứng với quẻ Đại Tráng; đến 13 tuổi, ứng với quẻ Quải; đến 16 tuổi, ứng với quẻ Càn. Từ Nhất Âm cho đến Lục Dương, nam tử không lậu, xưng là Càn Thể. Lúc này, nếu gặp minh sư truyềt khẩu quyết, tu luyện đốn viên. Đây là Thượng Đức toàn nhân vậy.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét