📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Tịnh Độ Huyền Cảnh [PDF] - Trí Hải (NXB Đức Lưu Phương 1935)


Pháp môn Tịnh độ tuy chư Phật, chư Tổ cùng chung khen ngợi, nhưng bậc sĩ phu đương thời đối với giáo lý cả đời của đức Phật chưa từng để mắt. Nếu chẳng phải trước kia đã có căn lành thì sao lại được nghe rồi tin tưởng sâu sắc! Nay nêu sơ lược một hai bộ kinh lớn và luận quan trọng, để khái quát những kinh luận khác, giúp cho mọi người biết được sự thù thắng của pháp môn này, dễ sinh lòng tin tưởng ưa thích.

Tịnh Độ Huyền Cảnh

NXB Đức Lưu Phương 1935

Trí Hải

60 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét