📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Hoàn Cầu Phật Học [PDF] (NXB Quán Sứ 1938) - Nguyễn Thanh Ất


Phật học là một khoa học thuyết minh về mọi sự thực mọi chân lý của vạn vật trong vũ trụ. Là một khoa học vốn vô thủy vô chung, phổ thông thường trụ. Là một khoa học hết thảy Chư Phật ở khắp mười phương thế giới về quá khứ, về hiện tại và về vị lai đã chứng minh. Tuy thế nhưng khoa Phật học hiện đang lưu hành ở trên mặt quả địa cầu nhỏ mọn của chúng ta này, thì mới phát nguyên từ hồi trước đây hai nghìn hơn vài trăm năm do đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ấn Độ mà lưu truyền ra.

Hoàn Cầu Phật Học

NXB Quán Sứ 1938

Nguyễn Thanh Ất

104 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét