📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Luật Tạo Hóa [PDF] (NXB Xưa Nay 1929) - Mạch Quốc Thoại


Như khi nào muốn cầu việc chi, hay là rảnh muốn tụng kinh này, thì mặc đồ sạch sẻ, rữa tay, rữa mặt, súc miệng cho sạch, ròi thắp hương và quì lạy, kế tụng tên 8 vị, phải lạy 8 lạy (mồi vị mồi lạy). Ròi qui hay là ngòi mà tụng kinh Cãm-ứng. Còn khóe thì tụng thèm kinh Ảm-Chấl, kinh Giác-Thế. Còn khỏe nửa muốn tụng (li tụng lại cùng (lặng. Hay là lụng qua một hiệp, từ trương thứ 5 tới hết trương thứ 11 thi đủ ba kinh. Muốn lụng nửa. bắt đầu tụng lại. Song phải chi tàm vò (ló mà nhớ lời (lạy, chằng đặng nhở tưởng sự chi khác và cung chẳng (lặng nói chuyện với ai trong khi tụng; chớ chẳng phải là cứ tụng mài mà ở trái lời kinh (lạy, thì cỏ phước (làu? Vi cỏ câu< Thảnh kinh sỡ quỉ tại ư hành.»

Luật Tạo Hóa

NXB Xưa Nay 1929

Mạch Quốc Thoại, Nguyễn Kim Muôn

80 Trang

File PDF-SCAN






- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét